Tegevusvaldkonnad

Onkoloogiaõendus on õenduse kutseala valdkonda kuuluv eriala, mille ülesandeks on nõustada inimesi ennetamaks vähktõbe, tegeleda vähihaigetega ja nende perekondadega nii ambulatoorselt kui statsionaarselt kogu haiguse vältel, pakkuda vähihaigetele ja nende perekondadele taastus- ja toetusravi, osaleda kliinilistes teadusuuringutes ja korraldada koolitusi antud aine valdkonnas. Eesti haridussüsteem ei võimalda paljudel õdedel spetsialiseeruda vastavalt oma osakonna spetsiifikale. Seetõttu on enamus meie õed üldõed hoolimata sellest, et oma kogemustelt ja koolituste tõttu on nad väärt eriõe nime. Siinkohal toome ära enamus spetsiilisi suundi onkoloogiaõdede seas, kellest mitte kõik ei ole pälvinud spetsialisti tunnustust paberil, kuid on siiski spetsialistid meie südameis.

Õde keemiaravi osakonnas

Keemiaravi osakonnaõe töö on väga mitmekesine ning hõlmab kõikvõimalikke tegevusi, mis on seotud keemiaravimanustamisega patsiendile. Sinna hulka kuulub nii patsiendiga suhtlemine, tema murede ja ka rõõmude kuulamine, raviks vajaliku info kätte saamine vestluse (anamneesi) käigus ning oskus neid teadmisi rakendada ravis ning tüsistuste preventatsioonis. Järnevalt loetelu peamistest tegeveustest osakonnas. Patsiendi vastuvõtmine osakonnas. Kanülleerimine, vereanalüüsid, anamnees. Oskus lugeda ja aru saada analüüside vastustest ja kahtluse korral ravi arstiga täpsustada. Patsiendi nõustamine keemiaravi, keemiaravitüsistuste, võimalike veeniteede, dieedi jne. puhul. Ettenähtud ravimite, veretoodete manustamine.

Hemofiiliaõde

Hemofiilia õe iseseisev vastuvõtt on protsessipõhine ja hõlmab kõiki patsiendile suunatud õpetusega seotud tegevusi sh. informeerimist, õpetamist, juhendamist ja nõustamist eesmärgiga hoida ning edendada patsiendi tervist. Seega on hemofiiliaõe iseseisev vastuvõtt oluline, et patsiendid, nende abikaasad ja teised pereliikmed oleksid haigusest teadlikud ja nõustatud ning osaleksid aktiivselt patsiendi abistamisel ja toetamisel igapäevaelus. Samuti on hemofiilia õel tähtis roll teiste, meeskonnatöös osalevate tervishoiutöötajate kompetentsuse ning teadlikkuse tõstmine patsienti puudutavast ravist ja hooldusest, mis peaks tagama patsiendi rahulolu talle osutatavate teenustega.

Palliatiivraviõde

Palliatiivraviõde osutab palliatiivravi hooldusteenust. Palliatiivraviõde aitab lahti mõtestada informatsiooni, mida arst on haiguse kohta andnud, õpetab leidma usaldusväärset lisainfot haiguse ja sellega toimetuleku kohta, aitab luua kontakte vajalike spetsialistidega, võimalike edaspidiste küsimuste ja probleemide tekkimise korral on kontaktisikuks patsiendi ja tervishoiutöötajate vahel. Pöörduda võivad nii onkoloogilist haigust põdevad patsiendid kui ka nende lähedased. Saatekirja vaja ei ole.

Ambulatoorses osakonnas töötav õde

Õde hematoloogia osakonnas

Hematoloogia osakonnas töötava õe töö on mõneti erinev onko- ja radioteraapia õe tööst. Kuna tegemist on verehaigusega on patsientide immuunsus tihti nõrgem ning nad on vastuvõtlikud nii väliskeskkonna mõjutustule, kui ka haiglainfektsioonidele. Samuti teostatakse osakonnas luuüdisiirdamist. Siirdejärgsed patsiendid vajavad erilist tähelepanu ja hoolt. Palju on verekomponentide ülekandeid ja antibiootilist ravi.

Õde radioloogia osakonnas

Radioloogiatehnik

Radioloogiatehnik on tervishoiuspetsialist, kelle töö põhiülesanneteks on kvaliteetsete radioloogiliste ja radioterapeutiliste protseduuride läbiviimine inimeste tervise edendamise, säilitamise ning haiguste ennetamise ja diagnoosimise eesmärgil (Allikas: Radioloogiatehniku kutsestandard. Tervishoiu ja sotsiaaltöö kutsenõukogu), Kiiritusravis töötava radioloogiatehniku peamised tööülesanded koostöös meditsiinifüüsiku ja arstiga: - kiiritusravi planeerimine (simulatsioon, kiiritusraviplaan jm); - kiiritusravi teostamine ja vertifitseerimine; - kiiritusravi aparatuuri ohutu käsitsemine; - kiiritusravi protseduuride ning aparaadi kvaliteedi kontrollimine.

Stoomi- ja/või sidumisõde